Commodore 64
TITLE ERROR TYPE IMAGE NOTES
Simons' Basic Typo says Simon's